FÖRETAG & ORGANISATIONER

Utbildningdagar för en välmående & hållbar arbetsmiljö


Steg för steg mot färre konflikter och ökad kreativitet

När vi mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara närvarande och inlyssnande. Detta ger oss robusta och stabila individer, medarbetare och organisationer.

Allt fler företag väljer att arbeta långsiktigt - steg för steg mot en mer hållbar arbetsmiljö och vardag.

När vi tränar på och blir uppmärksamma i nuet, då upptäcker vi tidigare kroppens signaler på för hög stress och stresstankar. Vi kan då bryta den onda spiralen tidigare. Vi blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar.

Såhär kan ett upplägg över 3-6 månader se ut.


UPPSTART

Inledande samtal
Vi bokar in ett samtal där ni ger en bild av nuläget och beskriver den förändring vill ni uppnå - ert mål med vårt gemensamma arbete. Era önskemål om upplägg, tid och innehåll i kombination med min erfarenhet från tidigare uppdrag gör att vi tillsammans hittar den bästa lösningen för er. 

DAG 1

Heldag - fokus individ 

Utgångspunkten denna första dag är att öka förståelsen för varför det idag är extra viktigt att träna sig i medveten närvaro. Genom att öka medvetenheten tar ni ett viktigt steg för att nå en arbetsmiljö där ni undviker onödiga konflikter och onödig stress, en förutsättning för att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

Med detta följer att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som personalen känner sig mindre stressad, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl på arbetet som privat.  

DAG 2

Heldag - fokus team och arbetsgrupper

Syftar till att stärka team och arbetsgrupper - skapa medvetenhet kring behov, likheter och olikheter. Med utgångspunkt i nuläget blickar ni framåt och utforskar hur ni skapar värde över tid.  

Tillsammans samtalar vi kring vad som kännetecknar ett bra team. Hur vill ni ha det när ni arbetar? Vad är det som får er att trivas och prestera bra? Ni ser till viktiga egenskaper, eventuella hinder och stödjande funktioner. Vi samtalar om nyckelfaktorer och hittar de verktyg ni behöver för att må och prestera bra. Hela tiden med medveten närvaro som en röd tråd genom samtal och teori. 

Ni får kunskap kring kommunikationssätt som möjliggör för er att undvika onödiga konflikter, minimerar missförstånd och stärker team och kreativitet. När ni ökat er inkännande förmåga med er själva ökar även er inkännande förmåga med andra. 

DAG 3

Halvdag - fokus på praktik, energi och framåtblick

Intentionen med denna halvdag är att i linje med tidigare dagar ta ut riktningen framåt. Nu lyfter ni blicken och skapar förutsättning för att fördjupa lärandet och omsätta medveten närvaro i praktiken. Ni lägger grunden för ett medvetet coachande förhållningssätt som stärker arbetsgrupper och underlättar samarbete.

JAG VILL BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT SAMTALOCH FÅ MER INFORMATION.

Arrangera en utbildning, föreläsning eller kick off? 

Att trivas och må bra är en förutsättning och ofta en grundpelare för psykisk hälsa och en fungerande vardag med balans i arbetsliv och privatliv.

Jag hoppas få medverka till att stärka och utveckla de goda krafter som förebygger, upprätthåller och utvecklar hälsa. När vi mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara kreativa och produktiva, vi ser och lyssnar in oss själva och varandra. Detta ger oss robusta och stabila organisationer och team.

Utifrån era önskemål erbjuder jag:

- Webinarserier
- Föreläsningar
- Workshops
- Utbildningsdagar
- Coaching för individ och team

Ofta som ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande arbete som finns på företag idag. Ibland ett större utbildningsupplägg över flera dagar, i andra fall som del i en kick off eller som en inspirerande uppstart eller avslutning på ett år eller kvartal.

Om det önskas löser jag så att deltagande som inte har möjlighet att vara med på plats kan delta online, då bokas detta in från början.

DETTA LÅTER INTRESSANT!

Innehåll och upplägg

Skräddarsyr varje upplägg så att det passar deltagarna. Föreläser och utbildar bland annat om:

- Nerstressad arbetsmiljö
- Medveten närvaro & mindfulness
- Ledarskap (självledarskap och teamledarskap)
- Kommunikation och att nå fram
- Mod och självkänsla
- Frustrationstolerans och tålamod
- Må bra genom klimakteriet

Är du nyfiken på vad jag kan göra för er? Boka då ett samtal kostnadsfritt så kan vi prata igenom förutsättningarna och era önskemål.

BOKA SAMTAL
REFERENSER - COACHING, UTBILDNINGS- OCH FÖRELÄSNINGSUPPDRAG

WEBINARSERIE
- skapa värde för individ, team och organisation

Har ni återkommande månadsmöten med projekt-, budgetuppföljning och avrapportering av olika slag? Till er har jag utformat ett upplägg med en serie smarta inspirerande webinar - för att du skall kunna satsa på både medarbetare och resultat. För visst är det så, att när vi mår bra - gör vi bra? När stressnivåerna sjunker ökar kreativiteten och med det kommer förbättrade resultat.

Dags att skapa den förändring ni behöver för att må och prestera på topp.

LÄS MER OM WEBINARSERIEN

Cecilia Nebel, vd Nebel Media, grundare Optimistklubben, moderator och journalist.

"Som vd, företagare och mamma är livet fullt av utmaningar och olika val. Samtalen med Malin har gett mig verktyg och mod att fatta medvetna beslut som gynnar både mig, mitt företag och min familj. Jag har fått syn på drivkrafter och faktorer som påverkar mig och utifrån det börjat säga både mer ja och nej. Jag kan varmt rekommendera Malin som coach, vårt samarbete har gett mig ovärderliga verktyg att förbättra mitt självledarskap i strävan att leva ett hållbart (arbets)liv fritt från negativ stress och fyllt av mening och lust."

Individuella coachupplägg

 

"Utveckla & växa" - coachupplägg på 8h
När du/medarbetaren vill växa och jobba mot en förändring. Vi identifierar de områden vi skall arbeta med. Vi målar upp en framtidsbild och varje möte avslutas med att du/medarbetaren formulerar nästa steg. Vi resonerar och reflekterar över vad som hänt sen sist och vad vi vill bygga vidare på. Passar bra när vi bedömer att det kommer behövas tid för att skapa en hållbar förändring - då det önskas en tätare kontakt med mig som coach för att inte tappa fart och driv.

"Insikt & förändring" - Coachupplägg 5h
En kartläggning där vi klargör och belyser nuläget där du får nya perspektiv och ser fler lösningar. Du/medarbetaren får en djupare insikt om nuläge och önskad riktning. Vi avslutar varje samtal i riktning framåt med tydlig action, följer upp och fördjupar efterhand.


"Kickstart" - enstaka coachande samtal
När du/medarbetaren har en specifik frågeställning eller blivit coachad tidigare. Vi skapar insikt om nuläget, utforskar och utmanar för att hitta tydlighet i möjliga alternativ framåt.

När du beställt coaching genom att klicka på det alternativ som passar di/er bäst får du ett mail med länk där du direkt kan boka första samtalet. Har du frågor mailar du [email protected]

"Utveckla & växa" - Coachupplägg på 8h

17 400,00 SEK
"Insikt & förändring" - Coachupplägg på 5h

11 475,00 SEK
"Kickstart" - Enstaka coachande samtal 1h

2 494,00 SEK

Medveten närvaro för ökad arbetshälsa 

Många upplever att arbetet skapar stress. Att arbeta förebyggande har ett stort värde i företag och organisationer.

Genom att öka medvetenheten om hur du själv fungerar och vad som stressar dig, kan du lära dig vilka dina stressorer är. 

När du känner kroppens stressrespons, hur den reagerar och agerar vid stress då ökar din medvetenhet. Du kan då i större utsträckning välja hur du agerar och därefter fatta mer medvetna beslut. Detta stärker dig som individ.

 Det handlar inte enbart om att lyfta medarbetare till sin fulla potential, utan medvetet  ledarskap och självledarskap leder även till ökad arbetshälsa dvs mindre ohälsa kopplat till arbetet. 

Marie Dacke, Professor sinnesbiologi, forskargruppsledare - Lunds Universitet.

"Jag tog kontakt med Malin då jag stod inför ett antal utmaningar och möjligheter i min akademiska ledarroll. Målet var att bena ut vad kärnan i dessa utmaningar var, ta fram olika vägar att bemöta dem och kartlägga var jag vill i min yrkeskarriär. Efter mina samtal med Malin har jag nu en tydligare linje att arbeta efter med en sänkt stressnivå som en tydlig bonus.

Malin är metodisk, öppen, utmanande och leder hela tiden samtalet framåt. Jag var i början skeptisk till hur hon skulle kunna navigera i den komplexa miljö jag befinner mig i, men det var inte alls ett hinder för våra samtal. Malin guidade mig tryggt från reflektion till insikt till en väg framåt. Denna process tar jag nu med mig. Tack!"

Business Coaching

Verksamhets- team- och ledarskapscoaching

Att coacha handlar generellt sett om att i närvarande samtal, ställa kraftfulla frågor på ett sätt som påverkar och hjälper individer att lösa sina egna problem. Att anlita en certifierad coach är inte samma sak som att ha ett vardagligt samtal med en vän eller kollega.

Detta är en process, det skall hända något, vi vill skapa förändring. Här ingår ett lärande och du växer som individ och som team med de insikter och den medvetenhet som samtalen ger. Min uppgift är att hjälpa er hitta era styrkor och utvecklingspunkter i form av kunskap, färdigheter och beteenden.

Med min hjälp får ni stöd att formulera era mål och ert önskade läge så att det inte bara blir tydligt utan magnetiskt. Varje situation, företag och individ har sina unika utmaningar och förutsättningar. Jag hjälper er komma till insikt och se de möjligheter ni har.

Som Business coach och bistår jag ledare, företag och organisationer att hitta sitt ledarskap – det närvarande och autentiska. Ett ledarskap som får individer och organisationer att växa och må bra. Jag har efter drygt 20 år inom Bonnierkoncernen, i olika ledande och affärsutvecklande roller god inblick och förståelse för de utmaningar företag står inför. Jag är certifierad Business- och ledarskapscoach utbildad och diplomerad steg 2 instruktör i mindfulness. Kunskap om medveten närvaro, ett coachande förhållningssätt och en relationistisk syn på individer och team ger mig trygghet i arbetet.

Johanna Svensson, Ekonomichef Värnamo kommun 

"Jag vill varmt rekommendera Malin som coach. Vi hittade en bra struktur där det fanns en långsiktig målbild samtidigt som vi kunde fördjupa oss i situationer som uppkommit mellan samtalet och fokusera på här och nu. Jag upplever att samtalen var till stor nytta. Fick med mig värdefulla insikter och konkreta tekniker som jag kan använda i min vardag." 

Ledarskapscoaching

Utifrån din/ledarens situation och önskemål om framtiden, lägger vi upp samtalen. Vi tittar på det personliga ledarskapet utifrån egna styrkor och värderingar. Samtalar om rollen och hur man vill utvecklas som individ och ledare.

Jag hjälper till att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att öppna upp för nya insikter och öka motivationen. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande.

Coaching är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa till att ta reda på vart man vill, hur ska man komma dit och hur hanterar man eventuella hinder som kan uppstå längs vägen. Att prata med en coach enskilt är effektivt och skapar ofta förutsättning för utveckling och förändring, både på kort och lång sikt.

Samtalen är naturligtvis konfidentiella.
Mellan våra samtal har man som ledare möjlighet att få stöd/coaching via telefon eller mail vid behov.
Samtal: 90-120 minuter. Utifrån varje samtal anpassar vi tiden så att vi får ut mesta möjliga. Samtal bokas med fördel var 3:-4:e vecka inledningsvis därefter kan det vara mer sällan.  

 

Teamcoaching

Tillsammans samtalar vi kring vad som kännetecknar ett bra team. Hur vill ni ha det när ni arbetar? Vad är det som får er att trivas och prestera bra? Vi ser till viktiga egenskaper, eventuella hinder och stödjande funktioner. Vi samtalar om nyckelfaktorer och hittar de verktyg som ni behöver för att fortsätta och bli ett än mer effektivt team.

Teamcoaching kombineras ofta med individuell coaching. Alltid med ett holistiskt perspektiv. 
Teammöte: ca 90-120 min. Vi anpassar efter era önskemål. Pris enligt offert. 

 

Individuell coaching av medarbetare

Rekommenderar vanligtvis 7-8 samtal med ungefär två-fyra veckor mellan samtalen. Då upplever medarbetaren en märkbar förändring. Samtalen kommer handla om utforskande av nuläget, de resurser som finns och vad de behöver. Vi identifierar de coachingområden vi skall arbeta med. Vi målar upp en framtidsbild och varje möte avslutas med att medarbetaren formulerar sitt nästa steg. Vi resonerar och reflekterar över vad som hänt sen sist och vad hen vill bygga vidare på.  

Samtalen är naturligtvis konfidentiella.
Mellan våra samtal har varje deltagare möjlighet att få stöd/coaching via telefon eller mail vid behov.
Samtal: 60-90 minuter. Utifrån varje samtal anpassar vi tiden så att ni får ut mesta möjliga.

DETTA LÅTER INTRESSANT!

Ständigt tillgänglig - ständigt splittrad

De senaste två decennierna har det varit en explosion av teknisk utveckling och innovation. Konstant informationsflöde, ständig tillgänglighet och eviga distraktioner. 

Vi har aldrig varit mindre närvarande i nuet än vad vi är idag. Vår uppmärksamhet är splittrad. Vår hjärna tvingas bearbeta intryck i ett rasande tempo, nästan hela vår vakna tid.  

Idag behöver vi i högre utsträckning ta eget ansvar för vår kropp och i synnerhet vår knopp. Vi måste se till att den får vad den behöver, i form av vila, återhämtning, fysisk aktivitet och social gemenskap. Ingredienser som krävs för ett hälsosamt liv.

Vi får inte glömma bort att hjärnan är vår viktigaste resurs.  

MER OM MINDFULNESS & NÄRVARO

Från hopplöshet till hoppfullhet - från fastlåst till upplåst   

Fråga dig själv: "Gör jag det jag behöver idag för att ta mig dit jag vill vara i morgon?"

Utforska möjligheter

Ibland behöver du hjälp att ta dig ur gamla hjulspår, reflektera, lyfta blicken och utforska dina möjligheter. När du träffar mig som är det detta jag hjälper dig med. Vi utgår ifrån dig, det är du som har huvudrollen, det är du som sitter på de bästa lösningarna och svaren för dig och ditt liv. Jag hjälper dig hitta svaren med hjälp av korta öppna frågor, genom att vara nyfiken, utmanande och inlyssnande.  

JAG VILL VETA MER OM COACHING

Helena 37 år. Arbetsledare inom social sektor.


"Jag har träffat Malin med syftet att i ett hektiskt liv med höga krav på mig själv, få stöd och vägledning till medveten återhämtning, selfcompassion och i att lyssna in mina egna behov i ett brus av krav, förväntningar och prestation.

Malin inger förtroende och är en lugn, metodisk, kompetent och ödmjuk samtalspartner. Hon är närvarande i samtalet och vägleder på ett ödmjukt men ändå tydligt sätt in dig på tankar och insikter som får dig närmare ditt mål. Malin hjälper dig att reflektera själv och själv inse var du behöver lägga fokus. På något magiskt sätt sitter jag nu här, 10 samtal senare, och har känslan av att alla insikter och förändringar är min egen förtjänst, det är stärkande!"

 

Intresserad av coaching?

Varje vecka avsätter jag tid för startsamtal på 15 minuter. Där kan du ställa frågor och berätta om dina mål och drömmar. Jag går igenom processen och ett möjligt coachingupplägg för just dig.

Kostnadsfritt och förutsättningslöst.

HITTA LEDIG TID FÖR SAMTAL

Anette Östergren, Konsult på 
HiGear Transformations AB

fd vVD HD-Sydsvenskan

"Jag har haft glädjen att arbeta tillsammans med Malin på Sydsvenskan och sedermera på HD-Sydsvenskan, i närmare 20 år. Under de åren har mediebranschen genomgått en total förvandling. Företaget har helt enkelt varit tvunget att söka en helt ny affärsidé och i det sökandet, som ju blev en riktig framgång, har Malin spelat en viktig roll. Malins utveckling i bolaget säger mycket om hennes driftighet, hur uppskattad hon var och vilken bred kompetens hon har. Malins främsta egenskap tycker jag, är hennes engagemang och lojalitet till uppgiften oavsett om det handlar om ledarskap eller affärsutveckling. Malin är alltid den som är mest påläst. Hennes engagemang gör att hon inte ger upp även om motvinden emellanåt blåser hårt. En annan egenskap som imponerat djupt på mig är Malins lugn och att hon alltid visar respekt gentemot sina medarbetare."

Mindfult ledarskap 

Människor som mår bra - gör bra. Detsamma gäller för företag och organisationer. När vi har närvarande ledare, som är trygga och autentiska, då får vi trygga organisationer och medarbetare. Forskning visar att då ökar både fokus, produktivitet och kreativitet.

När du tränar mindfulness upplever du:

  • större emotionell balans eftersom du tränar din förmåga att känna in och reglera dina känslor
  • att konflikterna blir färre och löses bättre, eftersom du agerar mer reflekterande och mindre på autopilot
  • att du får ett bredare perspektiv, känner en större öppenhet och ser fler möjligheter
  • ett mindfullt förhållningssätt leder till minskad stress

Företag som satsar på återhämtning, medveten närvaro och dialog med och mellan medarbetare skapar goda förutsättningar för ökad trivsel, lägre stressrelaterad sjukskrivning och frånvaro.

JAG VILL VETA MER!