Businesscoaching - föreläsningar och utbildningar

Närvarande ledare - som är trygga och autentiska, får trygga och kreativa organisationer och medarbetare. 

REFERENSER - COACHING, UTBILDNINGS- OCH FÖRELÄSNINGSUPPDRAG

Arrangera en utbildning, föreläsning eller kick off? 

Att trivas och må bra är en förutsättning och ofta en grundpelare för psykisk hälsa och en fungerande vardag med balans i arbetsliv och privatliv.

Jag hoppas få medverka till att stärka och utveckla de goda krafter som förebygger, upprätthåller och utvecklar hälsa. När vi mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara kreativa och produktiva, vi ser och lyssnar in oss själva och varandra. Detta ger oss robusta och stabila organisationer och team.

Utifrån era önskemål erbjuder jag:

- föreläsningar
- workshops
- utbildningar
- coaching

Ofta som ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande arbete som finns på företag idag. Ibland ett större utbildningsupplägg över flera dagar, i andra fall som del i en kick off eller som en inspirerande uppstart eller avslutning på ett år eller kvartal.

Om det önskas löser jag så att deltagande som inte har möjlighet att vara med på plats kan delta online, då bokas detta in från början.

JAG ÄR NYFIKEN!

Innehåll och upplägg

Skräddarsyr varje upplägg så att det passar deltagarna. Föreläser och utbildar bland annat om:

- Nerstressad arbetsmiljö
- Medveten närvaro & mindfulness
- Ledarskap (självledarskap och teamledarskap)
- Kommunikation och att nå fram
- Mod och självkänsla
- Frustrationstolerans och tålamod
mm mm
Är du nyfiken på vad jag kan göra för er? Boka då ett samtal kostnadsfritt så kan vi prata igenom förutsättningarna och era önskemål.

JAG VILL BOKA ETT SAMTAL!

Cecilia Nebel, vd Nebel Media, grundare Optimistklubben, moderator och journalist.

"Som vd, företagare och mamma är livet fullt av utmaningar och olika val. Samtalen med Malin har gett mig verktyg och mod att fatta medvetna beslut som gynnar både mig, mitt företag och min familj. Jag har fått syn på drivkrafter och faktorer som påverkar mig och utifrån det börjat säga både mer ja och nej. Jag kan varmt rekommendera Malin som coach, vårt samarbete har gett mig ovärderliga verktyg att förbättra mitt självledarskap i strävan att leva ett hållbart (arbets)liv fritt från negativ stress och fyllt av mening och lust."

Medveten närvaro för ökad arbetshälsa 

Många upplever att arbetet skapar stress. Att arbeta förebyggande med mindfulness har ett stort värde i företag och organisationer.

Genom att öka medvetenheten om hur du själv fungerar och vad som stressar dig, kan du lära dig vilka dina stressorer är. 

När du känner kroppens stressrespons, hur den reagerar och agerar vid stress då ökar din medvetenhet. Du kan då i större utsträckning välja hur du agerar och därefter fatta mer medvetna beslut. Mindfulness stärker dig som individ.

Med detta kommer ofta insikten och förståelsen för återhämtning, vila och sömn.

Det handlar inte enbart om att lyfta medarbetare till sin fulla potential, utan mindfult ledarskap leder även till ökad arbetshälsa dvs mindre ohälsa kopplat till arbetet. 

Marie Dacke, Professor sinnesbiologi, forskargruppsledare - Lunds Universitet.

"Jag tog kontakt med Malin då jag stod inför ett antal utmaningar och möjligheter i min akademiska ledarroll. Målet var att bena ut vad kärnan i dessa utmaningar var, ta fram olika vägar att bemöta dem och kartlägga var jag vill i min yrkeskarriär. Efter mina samtal med Malin har jag nu en tydligare linje att arbeta efter med en sänkt stressnivå som en tydlig bonus.

Malin är metodisk, öppen, utmanande och leder hela tiden samtalet framåt. Jag var i början skeptisk till hur hon skulle kunna navigera i den komplexa miljö jag befinner mig i, men det var inte alls ett hinder för våra samtal. Malin guidade mig tryggt från reflektion till insikt till en väg framåt. Denna process tar jag nu med mig. Tack!"

Business Coaching

Verksamhets- team- och ledarskapscoaching

Att coacha handlar generellt sett om att i närvarande samtal, ställa kraftfulla frågor på ett sätt som påverkar och hjälper individer att lösa sina egna problem. Att anlita en certifierad coach är inte samma sak som att ha ett vardagligt samtal med en vän eller kollega.

Detta är en process, det skall hända något, vi vill skapa förändring. Här ingår ett lärande och du växer som individ och som team med de insikter och den medvetenhet som samtalen ger. Min uppgift är att hjälpa er hitta era styrkor och utvecklingspunkter i form av kunskap, färdigheter och beteenden.

Med min hjälp får ni stöd att formulera era mål och ert önskade läge så att det inte bara blir tydligt utan magnetiskt. Varje situation, företag och individ har sina unika utmaningar och förutsättningar. Jag hjälper er komma till insikt och se de möjligheter ni har.

Som Business coach och bistår jag ledare, företag och organisationer att hitta sitt ledarskap – det närvarande och autentiska. Ett ledarskap som får individer och organisationer att växa och må bra. Jag har efter drygt 20 år inom Bonnierkoncernen, i olika ledande och affärsutvecklande roller god inblick och förståelse för de utmaningar företag står inför. Jag är utbildad och diplomerad steg 2 instruktör i mindfulness samt EMCC certifierad coach. Kunskap om medveten närvaro, ett coachande förhållningssätt och en relationistisk syn på individer och team ger mig trygghet i arbetet.

En välmående och hållbar arbetsmiljö - ett utbildningsupplägg

Steg för steg mot färre konflikter och ökad kreativitet


Detta görs ofta i formen av utbildningsdagar men kan även arrangeras som en serie kortare föreläsningar. Erbjuder även kurser med löpande coaching - individuellt alternativt för team och grupper.  

När vi mår bra och känner oss trygga i oss själva får vi energi och kraft att vara närvarande och inlyssnande. Detta ger oss robusta och stabila individer, medarbetare och organisationer.

Era önskemål om upplägg, tid och innehåll i kombination med min erfarenhet från tidigare uppdrag gör att vi tillsammans hittar den bästa lösningen för er. 

Allt fler företag väljer att arbeta långsiktigt - steg för steg mot en mer hållbar arbetsmiljö och vardag.

När vi tränar på och blir uppmärksamma i nuet, då upptäcker vi tidigare kroppens signaler på för hög stress och stresstankar. Vi kan då bryta den onda spiralen tidigare. Vi blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar.

Såhär kan ett upplägg över 3-6 månader se ut.UPPSTART

Inledande samtal
Vi bokar in ett samtal där ni ger en bild av nuläget och beskriver den förändring vill ni uppnå - ert mål med vårt gemensamma arbete.

Inspirationsföreläsning för samsyn

En inspirationsföreläsning där alla delar av organisationen med fördel bjuds in.  En föreläsning som ger kunskap om medveten närvaro och värdefulla insikter kopplat till självledarskap. 

Genom att öka vår medvetenhet tar vi ett viktigt steg för att nå en arbetsmiljö där vi undviker onödiga konflikter och onödig stress, en förutsättning för att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

UTBILDNINGSDAGAR


Dag 1 - Fokus individ.

Utgångspunkten första dagen är att öka förståelsen för mindfulness och medveten närvaro hos alla medarbetare.

Att träna medveten närvaro på arbetsplatsen innebär att produktivitet, kreativitet och samarbetsförmåga ökar, samtidigt som personalen känner sig mindre stressad, får förbättrad koncentration, utvecklar sig själva och hittar en bra balans mellan arbete och privatliv.
Innehåll bl a:

- Hjärnan som vår viktigaste muskel – utveckling och function
- Mindfulness kopplat till sömn, smärta och stress
- Tanke - känsla - kropp
- Nulägesanalys – för balans I livet.
- Stärkt känsloreglering
- Konflikter & tålamodsprövande stunder
- SOAS
- Resilience

Dag 2 - Fokus team

Här stärker vi arbetsgrupper och team - skapar medvetenhet kring behov, likheter och olikheter. Vi samtalar kring vad som kännetecknar ett bra team och en bra arbetsmiljö.
Innehåll bl a:

- Hur vi vill ha det när vi arbetar?
- Vad får oss att trivas och prestera bra?
- Viktiga egenskaper, eventuella hinder och stödjande funktioner.
- Grupparbete
- Ärvda mönster och personliga triggers - hur påverkar de vår arbetsdag?
- Att lyssna på tre nivåer och förstå på djupet
- Transaktionsanalys och våra olika jag-tillstånd.

Dag 3 - Fokus träning och mindfulness i vardagen

Här omsätter vi det vi gått igenom på tidigare utbildningsdagar. Vi tränar och övar mer mindfulness - alltid med förankring i vardagen och det som händer runt oss. Inför denna dag väljer vi ut några fördjupningsområden att samtala kring.
Innehåll bl a:

- Stilla och gående meditation
- Mindfulness i naturen
- Mindful yoga

Exempel på fördjupningsområden
- Självkänsla - vad är det och hur stärker vi den?
- Eget och socialt ansvar - vad är lagom?
- Mod och att prokrastinera -hur får vi det och hur undviker vi det?
- Regler och gränser
- Coachande förhållningssätt
- HSP - högkänslighet
- Sinnen och energikällor

Dagarna som kan planeras som hel- och/eller halvdagar består av teori och praktik varvat för att skapa engagemang och lust. Det görs tid för par- och gruppövningar samt egen reflektion.

Utbildningsdagarna kan även bilda en serie av föreläsningar om det upplägget passar organisationen bättre. Genomförs online eller irl.

På länken nedan kan du boka in ett samtal så kan vi prata om vad ni behöver och hur det skulle kunna genomföras. Alternativt mailar du mig på [email protected] så återkopplar jag. 

JAG VILL BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT SAMTALOCH FÅ MER INFORMATION.

Ledarskapscoaching

Utifrån din/ledarens situation och önskemål om framtiden, lägger vi upp samtalen. Vi tittar på det personliga ledarskapet utifrån egna styrkor och värderingar. Samtalar om rollen och hur man vill utvecklas som individ och ledare.

Jag hjälper till att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att öppna upp för nya insikter och öka motivationen. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande.

Coaching är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa till att ta reda på vart man vill, hur ska man komma dit och hur hanterar man eventuella hinder som kan uppstå längs vägen. Att prata med en coach enskilt är effektivt och skapar ofta förutsättning för utveckling och förändring, både på kort och lång sikt.

Samtalen är naturligtvis konfidentiella.
Mellan våra samtal har man som ledare möjlighet att få stöd/coaching via telefon eller mail vid behov.
Samtal: 90-120 minuter. Utifrån varje samtal anpassar vi tiden så att vi får ut mesta möjliga. Samtal bokas med fördel var 3:-4:e vecka inledningsvis därefter kan det vara mer sällan. Pris enligt offert. 

 

Teamcoaching

Tillsammans samtalar vi kring vad som kännetecknar ett bra team. Hur vill ni ha det när ni arbetar? Vad är det som får er att trivas och prestera bra? Vi ser till viktiga egenskaper, eventuella hinder och stödjande funktioner. Vi samtalar om nyckelfaktorer och hittar de verktyg som ni behöver för att fortsätta och bli ett än mer effektivt team.

Teamcoaching kombineras ofta med individuell coaching. Alltid med ett holistiskt perspektiv. 
Teammöte: ca 90-120 min. Vi anpassar efter era önskemål. Pris enligt offert. 

 

Individuell coaching av medarbetare

Rekommenderar vanligtvis 7-8 samtal med ungefär två-tre veckor mellan samtalen. Då upplever medarbetaren en märkbar förändring. Samtalen kommer handla om utforskande av nuläget, de resurser som finns och vad de behöver. Vi identifierar de coachingområden vi skall arbeta med. Vi målar upp en framtidsbild och varje möte avslutas med att medarbetaren formulerar sitt nästa steg. Vi resonerar och reflekterar över vad som hänt sen sist och vad hen vill bygga vidare på.  

Samtalen är naturligtvis konfidentiella.
Mellan våra samtal har varje deltagare möjlighet att få stöd/coaching via telefon eller mail vid behov.
Samtal: 60-90 minuter. Utifrån varje samtal anpassar vi tiden så att ni får ut mesta möjliga.
Pris enligt offert. 

DETTA LÅTER INTRESSANT!

Ständigt tillgänglig - ständigt splittrad

De senaste två decennierna har det varit en explosion av teknisk utveckling och innovation. Konstant informationsflöde, ständig tillgänglighet och eviga distraktioner. 

Vi har aldrig varit mindre närvarande i nuet än vad vi är idag. Vår uppmärksamhet är splittrad. Vår hjärna tvingas bearbeta intryck i ett rasande tempo, nästan hela vår vakna tid.  

Idag behöver vi i högre utsträckning ta eget ansvar för vår kropp och i synnerhet vår knopp. Vi måste se till att den får vad den behöver, i form av vila, återhämtning, fysisk aktivitet och social gemenskap. Ingredienser som krävs för ett hälsosamt liv.

Vi får inte glömma bort att hjärnan är vår viktigaste resurs.  

MER OM MINDFULNESS & NÄRVARO

Johanna Svensson, Ekonomichef Värnamo kommun 

"Jag vill varmt rekommendera Malin som coach. Vi hittade en bra struktur där det fanns en långsiktig målbild samtidigt som vi kunde fördjupa oss i situationer som uppkommit mellan samtalet och fokusera på här och nu. Jag upplever att samtalen var till stor nytta. Fick med mig värdefulla insikter och konkreta tekniker som jag kan använda i min vardag." 

Från hopplöshet till hoppfullhet - från fastlåst till upplåst   

Fråga dig själv: "Gör jag det jag behöver idag för att ta mig dit jag vill vara i morgon?"

Utforska möjligheter

Ibland behöver du hjälp att ta dig ur gamla hjulspår, reflektera, lyfta blicken och utforska dina möjligheter. När du träffar mig som är det detta jag hjälper dig med. Vi utgår ifrån dig, det är du som har huvudrollen, det är du som sitter på de bästa lösningarna och svaren för dig och ditt liv. Jag hjälper dig hitta svaren med hjälp av korta öppna frågor, genom att vara nyfiken, utmanande och inlyssnande.  

JAG VILL VETA MER OM COACHING

Helena 37 år. Arbetsledare inom social sektor.


"Jag har träffat Malin med syftet att i ett hektiskt liv med höga krav på mig själv, få stöd och vägledning till medveten återhämtning, selfcompassion och i att lyssna in mina egna behov i ett brus av krav, förväntningar och prestation.

Malin inger förtroende och är en lugn, metodisk, kompetent och ödmjuk samtalspartner. Hon är närvarande i samtalet och vägleder på ett ödmjukt men ändå tydligt sätt in dig på tankar och insikter som får dig närmare ditt mål. Malin hjälper dig att reflektera själv och själv inse var du behöver lägga fokus. På något magiskt sätt sitter jag nu här, 10 samtal senare, och har känslan av att alla insikter och förändringar är min egen förtjänst, det är stärkande!"

 

Intresserad av coaching?

Varje vecka avsätter jag tid för startsamtal på 15 minuter. Där kan du ställa frågor och berätta om dina mål och drömmar. Jag går igenom processen och ett möjligt coachingupplägg för just dig.

Kostnadsfritt och förutsättningslöst.

HITTA LEDIG TID FÖR SAMTAL

Vila hjärnan 

Öva dig på att ta korta medvetna stunder av stillhet. Låt ditt medvetande vila för en stund. Vila ifrån görande och träna på att bara vara. 

Lägg handen på bröstet, känn in värmen som sprider sig där du lägger den.

Följ andetaget, hela vägen in och hela vägen ut. Känn hur bröstkorgen höjs och sänks med dina andetag. Bara följ med. Du behöver inte ändra på något, det skall inte vara på något särskilt sätt. 

Följ andetaget hela vägen in och hela vägen ut. Låt tankarna komma och gå, lägg bara märke till dem som om de vore moln på himlen eller höstlöv i vinden. Återgå sedan till andetaget. Hela vägen in och hela vägen ut. Kanske känner du hur kroppen slappnar av. När du känner dig redo tar du ett medvetet andetag innan du återgår till din dag och öppnar ögonen om du valt att blunda. 

NYFIKEN PÅ EN FÖRELÄSNING?

Jag föreläser för både större och mindre grupper. Det kan vara på en utbildning för nya chefer, för ett team inför en organisationsförändring eller på en kick off. Jag skräddarsyr föreläsningen eller workshopen så att den passar deltagarna. Jag föreläser om:

  • Medveten närvaro
  • Ledarskap
  • Stressreduktion
  • Föräldraskap
LÄS MER OM FÖRELÄSNINGAR OCH UPPLÄGG

Anette Östergren, Konsult på 
HiGear Transformations AB

fd vVD HD-Sydsvenskan

"Jag har haft glädjen att arbeta tillsammans med Malin på Sydsvenskan och sedermera på HD-Sydsvenskan, i närmare 20 år. Under de åren har mediebranschen genomgått en total förvandling. Företaget har helt enkelt varit tvunget att söka en helt ny affärsidé och i det sökandet, som ju blev en riktig framgång, har Malin spelat en viktig roll. Malins utveckling i bolaget säger mycket om hennes driftighet, hur uppskattad hon var och vilken bred kompetens hon har. Malins främsta egenskap tycker jag, är hennes engagemang och lojalitet till uppgiften oavsett om det handlar om ledarskap eller affärsutveckling. Malin är alltid den som är mest påläst. Hennes engagemang gör att hon inte ger upp även om motvinden emellanåt blåser hårt. En annan egenskap som imponerat djupt på mig är Malins lugn och att hon alltid visar respekt gentemot sina medarbetare."

Mindfult ledarskap 

Människor som mår bra - gör bra. Detsamma gäller för företag och organisationer. När vi har närvarande ledare, som är trygga och autentiska, då får vi trygga organisationer och medarbetare. Forskning visar att då ökar både fokus, produktivitet och kreativitet.

När du tränar mindfulness upplever du:

  • större emotionell balans eftersom du tränar din förmåga att känna in och reglera dina känslor
  • att konflikterna blir färre och löses bättre, eftersom du agerar mer reflekterande och mindre på autopilot
  • att du får ett bredare perspektiv, känner en större öppenhet och ser fler möjligheter
  • ett mindfullt förhållningssätt leder till minskad stress

Företag som satsar på återhämtning, medveten närvaro och dialog med och mellan medarbetare skapar goda förutsättningar för ökad trivsel, lägre stressrelaterad sjukskrivning och frånvaro.

JAG VILL VETA MER!